Domů / Reklamační řád
Facebook

Reklamační řád

PRÁVA KUPUJÍCÍHO Z VADNÉHO PLNĚNÍ, ZÁRUKA, REKLAMACE

1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

2. Prodávající zaručuje kupujícímu záruku na zboží ve lhůtě 24 měsíců, kromě kosmetických výrobků, kde je minimální trvanlivost uvedena přímo na výrobku.

3. Pokud je na zboží uvedeno datum minimální trvanlivosti, popřípadě je u věci podléhající rychlé zkáze uvedena doba, po kterou lze věc použít, trvá záruční doba do takového data.

4. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy Kupující zboží převzal:

  • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
  • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 

4. Ustanovení uvedená v čl. 3 se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

5. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

6. Práva z vadného plnění uplatňuje Kupující u Prodávajícího na kontaktní adrese Prodávajícího, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy Prodávající obdržel od Kupujícího reklamované zboží.

7. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností Prodávajícího za vady může upravit reklamační řád Prodávajícího.

 

REKLAMAČNÍ ŘÁD


2.1. Reklamační řád upravuje způsob a podmínky reklamace vad zboží a uplatnění nároků ze záruky za jakost spotřebitelem, v souladu s ustanoveními občanského zákoníku a zákona č. 634/1995 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 

2.2 U veškerého zboží prodávaného Prodávajícím Kupujícímu, který je spotřebitelem, odpovídá Prodávající Kupujícímu za to, že zboží při převzetí nemá vady a že se vady u spotřebního zboží nevyskytnou v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí zboží Kupujícím.


2.3. V případě, že se v průběhu záruční doby (v případě poskytnutí záruky za jakost) nebo v průběhu doby dle předcházejícího odstavce vyskytne vada zboží, pro kterou nemůže být zakoupený výrobek používán zcela řádně, a tuto vadu lze odstranit, má Kupující právo na jeho bezplatnou opravu. U odstranitelné vady na dosud nepoužitém výrobku má Kupující právo místo odstranění vady požadovat výměnu vadného výrobku za bezvadný. U odstranitelné vady má Kupující dále právo na přiměřenou slevu z kupní ceny. V případě vady, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby zboží mohlo být řádně užíváno jako zboží bez vady, má Kupující právo na výměnu zboží, na přiměřenou slevu z kupní ceny anebo má právo od kupní smlouvy odstoupit.

Práva z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující o vadě před převzetím věci věděl, nebo pokud vadu sám způsobil, nebo uplynula záruční doba. Kupující nemá právo od kupní smlouvy odstoupit, ani požadovat dodání nové věci, pokud nemůže věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel, vyjma případů stanovených zákonem. Neodstoupí-li Kupující od kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že Prodávající nesjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Kupujícímu působilo značné obtíže.

2.4. Kupující je povinen uplatnit reklamaci u Prodávajícího bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Doručené reklamace jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou jinak.

2.5. Dnem uplatnění reklamace se rozumí den, kdy bylo zboží doručeno na adresu Prodávajícího.

2.6. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na zboží, u kterého byla reklamace uplatněna po uplynutí stanovené záruční doby, a dále na opotřebení zboží způsobené jeho užíváním. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na vady způsobené nesprávným užíváním, nedodržením návodu, nevhodnou údržbou nebo nesprávným skladováním. U použitého zboží Prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení; u věcí prodávaných za nižší cenu Prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána; místo práva na výměnu má Kupující v případech dle této věty právo na přiměřenou slevu.
 

Jak postupovat v případě reklamace?

Reklamaci uplatněte bez zbytečného odkladu od zjištění vady. V souladu se zákonem o ochraně spotřebitele přijímáme reklamace:

1. Osobně, na kterékoli naší prodejně. Seznam  poboček PRIMASPLAT

2. Vyplňte prosím reklamační protokol, který máte k dispozici zde. Uveďte své kontaktní údaje, přesnou písemnou specifikaci vady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.

3. Protokol vytiskněte a potvrďte svým podpisem.

4. Reklamované zboží, reklamační protokol, kopii daňového dokladu / faktury (nutné vždy přiložit), zabalte tak, aby nedošlo při přepravě k poškození či zničení, a odešlete na adresu Prodávajícího:

PRIMASPLAT

Pavel Kačmař

Osvoboditelů 330/39A

Hlučín, 748 01

Nesplnění některého z výše uvedených kroků nebo nepředložení kteréhokoliv z výše uvedených dokumentů nebrání kladnému vyřízení reklamace dle zákonných podmínek.

2.7. Okamžikem uplatnění reklamace je okamžik, kdy nám byl oznámen výskyt vady, a bylo uplatněno právo z odpovědnosti za vady prodané věci.  

2.8. Prodávající nebo námi pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na lhůtě delší.

2.9. V souladu s občanským zákoníkem máte právo na úhradu účelně vynaložených nákladů při uplatnění reklamace zboží. Prosím mějte na vědomí, že právo na úhradu těchto nákladů musíte uplatnit do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu. 

2.10. Bude Vám vydáno písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

2.11. Kupující a prodávající mají povinnost veškeré spory řešit smírně. Pro případy, kdy se smírného řešení nepodaří dosáhnout, se kterákoliv ze smluvních stran může obrátit na místně a věcně příslušný soud.

2.12. Spotřebitelé mají dále možnost podat návrh na mimosoudní řešení sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz.

 

V případě, že byste měli jakékoli dotazy, můžete se na nás obrátit.

E-mail: info@primasplat.cz

Telefonická podpora ČR: +420 60382752, +420 603802753

Telefonická podpora SR: +421 944032087

 

Reklamační protokol

Více informací můžete nalézt také v Obchodních podmínkách